ពិព័រណ៌ពិព័រណ៍

យើងចង់ចែករំលែកការតាំងពិពណ៌របស់យើងកាលពី ២ ឆ្នាំមុនសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់អ្នក៖
មុនឆ្នាំ ២០១៩ សៀវភៅរបស់យើងមានពណ៌ខៀវ

KONA-2020.10

នៅឆ្នាំ ២០២០ យើងនឹងប្រើពណ៌ស្វាយដូចពណ៌សៀវភៅរបស់យើង៖

EXHIBITION-2021

នៅខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ យើងនៅតែប្រើពណ៌ស្វាយដូចកូណូប៊ូតពណ៌របស់យើង៖


ពេលវេលាប្រកាស៖ មិថុនា -១០-២០២១